lundi 30 juillet 2012

Antso avo hanamafisana sy hanafaingànana ny fanatanterahana ny tondrozotra


Niharihary toy ny vay an-kandrina ary fa tsy ny fitandrovana ny filaminana toy ny nodradradrain-dRajoelina no mahatonga azy nanakana ny fodian'I Ravalomanana mivady. Porofo mitohoka amin'ny tenda iny "raharaha Lalao Ravalomanana" iny.
Raha fanahy iniana dia azo kilasiana ho fahakingàna ara-politika avy amin-dRavalomanana iny satria dia sahirana Rajoelina fa handroso maty renibe moa hihemotra maty raibe. Ka dia nitsambikina tao anatin'ny fandrika voavelatra no niafarany.
Na tiana na tsy tiana dia hisy fiantraikany amin'ny fihaonan'izy roalahy manaraka iny raharaha iny.
Na inona na inona no ho vokatry ny fihaonan'izy 2 lahy ny finoako dia tsy miova:
- ny fifidianana irery ihany
no hahatafavoka antsika amin'izao krizy izao. Ny safidy hafa toy ny fanesorana an-dRajoelina na andalambe na fifanarahana dia tsy dia fomba tsara
- tsy maintsy ao anatin'ny fiaraha-mitantana ny mpanohitra mba hanakelezana ny riskan'ny halatra amin'ny fifidianana
Azo heverina ho antony ampy hamisavisavàna ny fialàna amin'ny fiaraha-mitantana
ny tetezamita iny "raharaha Lalao Ravalomanana" iny. Tsy hanome tsiny ny olona voatarika ho amin'izany zahay. Nefa ataoko fa tsy manana zo hanao izany isika satria dia ny vahoaka no saziantsika amin'izany. Mila mandefitra isika na dia be aza ny hatezerana ka tsy hijery afa-tsy izay ho an'ny vahoaka.
Antso avo ary no alefa hanamafisana sy hanafaingànana ny fanatanterahana ny tondrozotra mba hahatongavana any amin'ny fifidianana madio sy mangarahara:
  1. ANTSO AVO HO AN'NY ANKOLAFY RAVALOMANANA
Tohizo ny fanoherana sy famakiana bantsilana izay tsy fanajàna ny tondrozotra. Ampiasao izay mba fitaovana eo am-pelatananareo toy ny tsy fantrehana ny filankevitry ny minisitra mba hampisy lanjany ny hetsika ataonareo. Aoka anefa tsy ho azon'ny fakampanahy hiala amin'ny fiaraha-mitantana satria dia izay no andrasan'I Rajoelina hahazoany milaza amin'ny Communautés internationales fa ianareo no sakana. Mahereza na dia betsaka aza ny fanaratsiana sy fanosorampotaka anareo na avy amin'ny mpifanandrina na ny avy amin'ny sasany ao amin'ny ankolafy Ravalomanana ihany aza.
  1. ANTSO AVO HO AN'NY CENIT SY NY FIRENENA MIKAMBANA
Aoka tsy hajanona ny asa satria hoe misy ny fivorian'izy roalahy. Aoka handroso hatrany. Voalohany amin'izany ny tokony hamoahana ny datim-pifidianana amin'ny fotoana efa nomena dia ny fiandohan'ny volana aogositra. Anjaran'izy roalahy ny manaraka.
  1. ANTSO AVO HO AN'NY PRAIMINISITRA SY NY GOVERNEMANTA
Aoka hiroso hatrany. Avoahy amin'ny fomba ofisialy ny kalendrie fanatanterahana ny artikla rehetra ao amin'ny tondrozotra izay nomanin'ny Komity mpanaramaso ny fanatanterahana ny tondrozotra, ary aoka hapetraka amin'ny fomba ofisialy io rafitra lehibe io. Tohizo ny ezaka tsy haharava ny governemantan'ny firaisam-pirenena ka aoka hijoro hanohitra ny fanapahan-kevitra samirery avy amin'ny filohan'ny FAT sy ny manodidina azy.
Tsindriana manokana eto ny tokony handrafetana dieny izao ny lalàna mandrindra ny fanoloana ireo izay hilatsaka hofidina enim-bolana mialoha ny fifidianana. Raha tsy voalamina dieny izao io dia ho lasa olana lehibe hampikatso ny tondrozotra indray.
  1. ANTSO AVO HO AN'NY KOMITY MPANARAMASO NY FANATANTERAHANA NY TONDROZOTRA
Aoka hojerena raha manaraka ny tondrozotra na tsia ny lalàna nolanian'ny parlemanta farany momba ny fifidianana. Aminay manokana dia tsy ara-tondrozotra iny satria tsy eken'ny rehetra.
  1. ANTSO AVO HO AN'NY LANTO RAKOTOMAVO SY HERY RASOAMAROMAKA ARY NY TGV
Asa na diso ny fijeriko fa dia alefako ny antso. Aoka hatanjaka noho ireo mpamporisika amin'ny ratsy
(Ratsirahonana, Resampa) manodidina an'I Rajoelina hianareo tanora ka mba afaka hitarika azy any amin'ny famahàna ny krizy.
  1. ANTSO AVO HO AN'NY PARLEMENTERA
Tsarovy fa tsy olomboafidy ianareo fa olomboatendry. Tsy afaka misandoka ho maro an'isa ianareo amin'izay fandaniana ny lalàna. Ary tsarovy lalandava fa tsy ny eken'ny maro an'isa no mibaiko ny tetezamita fa ny eken'ny rehetra, izany hoe ny marimaritra iraisana.
  1. ANTSO AVO HO AN'NY SADEC SY IREO 11 NANAO SONIA
Aoka mba hasiana fanovàna ny TONDROZOTRA ka ho raisina ho fetra faran'ny Tetezamita ny datin'ny fifdianana (may – jona 2012) izay ho filoham-pirenena havoakan'ny CENIT sy ny firenena mikambana. Ao anatin'izany fanovàna izany dia hapetraka fa raha tsy tanteraka izany dia tsy mahazo mitantana ny tetezamita intsony ireo mpitantana ankehitriny (filoha, PM sy governemanta, CT, CST). Ny komity mpanaramaso ny fanatanterahana ny tondrozotra no manendry ekipa vaovao (PM sy governemanta) hitondra vonjimaika mandra-pahavoafidy ny filohampirenena vaovao izay ho tanterahina ao anatin'ny 3 volana ary ny CENIT no miandraikitra manontolo azy.
    

samedi 21 juillet 2012

Biriky iray fotsiny amin’ny famahana krizy ny fihaoanan-dRavalomanana sy Rajoelina fa aza dia omena lanja be diso tafahoatra!Na inona na inona ny vokatr'io fihaonana io dia tsy misy fiantraikany amin'ny làlana hivoahana amin'ny krizy izany: mitohy ny fanaovana izay hanatanerahana ny tondrozotra hahatongavana amin'ny fifidianana amin'ny 2013 araky ny kalendrie zay havoakan'ny CENIT ny ny firenena mikambana tsy ho ela.
Tsy ny filatsahana na ny tsy filatsahan'izy 2 lahy no mampikatso ny tondrozotra fa ny fodian'I Ravalomanana sy ny voasesy tany rehetra izay voalaza mazava ao anaty tondrozotra. Lalana hamahana io olana io no antony ihaonan'izy 2 lahy ary ao anatin' ny "cadre"-ny fanatanterahana ny tondrozotra izany.
Raha sanatria moa ka mandamoka ny fihaonan'izy 2 lahy, izany hoe mbola misakana ny tsy fanatanterahana ny artikla 20-n'ny tondrozotra Rajoelina dia andraikitry ny Komity mpanaramaso ny fanatanterahana ny tondrozotra tarihin'ny Pastora Peri Rasolondraibe ny mandray ny fepetra miaraka amin'ny SADC. Aoka samy handray ny andraikiny ny ankolafy tsirairay indrindra fa ny ankolafy Rajoelina sy ankolafy Ravalomanana ka tsy ho entin'ny fo mafàna ka hirintona handray fanapahan-kevitra izay handrava ny efa tanteraka amin'ny tondrozotra toy ny fialàna tao amin'ny andrim-panjakan'ny tetezamita na ny fandroahana ankolafy iray tao.
Raha lazaina mivantana dia izao: raha i Ravalomanana no tondroin'ny Komity mpanaramaso ny fanatanterahana ny tondrozotra sy ny Sadc fa vato misakana amin'ny fanatanterahana ny tondrozotra dia antsoina ny ankolafy Ravalomanana mba hanaiky izay ho sazy homen'ny Comunauté internationale an-dRavalomanana. Ary raha Rajoelina kosa no vato misakana dia aoka ny ankolafy Rajoelina handroso tsy misy an-Rajoelina ka hanaiky izay sazy raisin'ny Communauté internationale momba azy. Eto no hahitàna raha tena ny tombotsoa ambonin'ny firenena marina no lolohavin'ireto ankolafy ireto fa tsy ny tombotsoa ambonin'i Ravalomanana na Rajoelina.
Aoka koa ny Praiminisitra hanao ny asany dia ny fiarovana ireo zavabita ireo ka tsy hampihemotra intsony ity fifidianana amin'ny taona 2013 ity. Hiady hatramin'ny farany tsy hivoahan'ny ankolafy avy ao amin'ny andrimpanjakan'ny tetezamita ka tsy hanaiky na fametraha-pialàna na fandroahana. Izay no atom-pisiany voalohany ka raha izay no tsy vitany dia naman'ny manala tena izy.
Ny parlementera dia tokony hanao ao an-tsaina lalandava fa ny fomba tokony ho fiasany dia tsy izay lanin'ny maro an'isa fa izay eken'ny rehetra (izany hoe ny marimaritra iraisana). Eo no ahitàna raha mbola mitàna marina ny fahendrena Malagasy izy ireo. Ekeko fa tsy ho sarotra aminy ny manaiky izany satria fantany fa tsy olomboafidy izireo fa olomboatendry noho izany ny mahamaro an'isa azy ao dia fifanarahana fa tsy taratra velivelin'ny maro an'isa amin'ny Malagasy.
Aoka ireo tomponanadraikitra isantsokajiny ireo hanokana ny herin'ny manontolo amin'ny fanatanterahana ireo andininy samihafa manontolo ao amin'ny tondrozotra.

1) Ny CENIT hanome miaraka amin'ny firenena mikambana ny datin'ny fifidianana

2) Ny Komity mpanaramaso ny fanatanterahana ny tondrozotra miaraka amin'ny biraon'ny SADC eto Madagasikara hanao ny kalendrien'ny fanatanterahana ny andininy tsirairay ao amin'ny tondrozotra hahatongavana amin'izany fifidianana izany amin'ny fotoana voatondro etsy ambony. Tsy maintsy mametraka daty tsy azo ihoarana izy amin'izany. Singanina manokana amin'izany ny fandrindrana ny fanalàna ireo zay kandidà tsy ho ao antin'ny fitondràna tetezamita. Raha tsy ifanarahana dieny izao dia mety ho olana goavana io.

3) Ny governemanta sy ny parlemanta ary ny CENIT manatanteraka na/sy manao ny lalàna mifandrindra amin'io kalendrie io.

Mazotoa sy mahereza