mercredi 22 août 2012

ASA FA TSY KABARY

Vita iny ny fivorian'ny SADC, ela nitadiavana andraikitra isika Malagasy
ka io ary raiso fa tapi-dala-kaleha amin'ny fampifanatonana azy 2 lahy rizareo.

Efa misy ny « andri-panjakan'ny Tetezamita » miandraikitra izany dia ny Komitin'ny fizohina sy fanaraha-maso (CSC)
fa tsy andeha indray isika handany andro hanao fihaonambe nasionaly etsy sy eroa na fihaonana am-tampony miaraka aminireo tsy mahatapak'ahitra intsony.

Tomponandraikitra amin'ny fizohina (SUIVI) sy fanarahamaso (CONTROLE) ny fanatanterahana ny tondrozotra ny CSC tarihin'ny Dr Peri RASOLONDRAIBE izay hiara-miasa akaiky amin'ny SADC-Madagascar ka anjarany ny mampihaona ireo ankolafy hitady vahaolana.

Ny asa maika miandry ny CSC ary dia ny fampiharana ny artikla 20/45. Raharaha sarotra io ka ilàna ny fahaiza-mandresy lahatra ananan'ny Docteur Peri RASOLONDRAIBE sy fanolorana marimaritra iraisana ho eken'ny roa tonta. Izao ny zava-misy:

 1. Tsy maintsy mahita marimaritra iraisana hanatanterahana ireo artikla ireo
  raha tsy izany dia tsy ho eken'izao tontolo izao ho marina sy mangarahara ny fifidianana amin'ny 8 may 2013, ary manginy fotsiny ny tsy hisian'ny fanampiana iraisam-pirenena satria tsy hahazo fankatoavana
 2. Toa tsy manaiky mihitsy ny hilatsahan'ny Filoha Ravalomanana ingahy Rajoelina. Izany hoe raha itarina kely (tsy zava-misy ity fa fanitarana) dia toa ho azony ekena ny fodian-dRavalomanana sy ny fanajanonana ny fanenjehana azy raha manaiky tsy hilatsaka izy
 3. Tahotra ny valifaty avy amin-dRavalo no tena mahatonga ny Tafika (sy ireo mpanao politika sasany) manosika an-dRajoelina tsy hanaiky ny hiverenan-dRavalo. Anisan'ny matahotra koa Rajoelina satria fantany fa raha miy fitsarana tsy mitongilana dia mety tsy ho afa-maina izy amin'ireny raharaha 2009 nampisy faty olona ireny. Raha itarina indray ary dia toa mety hanaiky ihany ny hiverenan-dRavalomanana rizareo raha azony antoka fa tsy hisy fanagadràna aoriana
 4. Manana fahefana hanondro izay sakana amin'ny fanatanterahana ny tondrozotra ny Komity mpanaramaso ny fanatanterahana ny tondrozotra ka kibay (baton) azony hampiasaina izany amin'ny fitadiavam-bahaolana.

Raiso ary ny andraikitrareo ry CSC
ka aza mitandro hasasarana ianareo hikatsaka ny vahaolana hanatanterahana ny Tondrozotra mba ho fifidianana marina sy mangarahara eken'ny rehetra ny fifidianana amin'ny 8 may
ka hampiverina indray ny fahatokisan'ny Malagasy sy ny Fianakaviambe iraisam-pirenena ka hahazoantsika miatrika ny fampandrosoana.

Aoka hametraka ny fahatokiantsika tanteraka ny CSC isika ka hiandry toy fiandrasantsika ny fiafaran'ny fihaonana nifandimby tany amin'ny renivohitra Afrikana (Maputo, Gaborone, Mahe sns.) ny daty homen'ny CSC hilazany ny vokatry ny asany.

Marihina fa mbola maro ireo asa miandry ny CSC
izay maika ihany koa ka tsongaina amin'izany:

 1. Famoahana ny gadra politika rehetra sy fampitsaharana ny fanenjehana mamofompofona antony politika
 2. Fanokafana ny haino aman-jery ho an'ny rehetra (tsetratsetra tsy aritra: na ny any Birmanie aza efa nanajanona ny "censure", vaovao anio 20/08/2012)
 3. Fanomanana ny didy fampiharana ny fialan'ireo zay hilatsaka ho fidiana mba tsy hisian'ny olana indray rehefa tonga ny fotoana


 


 


 

lundi 30 juillet 2012

Antso avo hanamafisana sy hanafaingànana ny fanatanterahana ny tondrozotra


Niharihary toy ny vay an-kandrina ary fa tsy ny fitandrovana ny filaminana toy ny nodradradrain-dRajoelina no mahatonga azy nanakana ny fodian'I Ravalomanana mivady. Porofo mitohoka amin'ny tenda iny "raharaha Lalao Ravalomanana" iny.
Raha fanahy iniana dia azo kilasiana ho fahakingàna ara-politika avy amin-dRavalomanana iny satria dia sahirana Rajoelina fa handroso maty renibe moa hihemotra maty raibe. Ka dia nitsambikina tao anatin'ny fandrika voavelatra no niafarany.
Na tiana na tsy tiana dia hisy fiantraikany amin'ny fihaonan'izy roalahy manaraka iny raharaha iny.
Na inona na inona no ho vokatry ny fihaonan'izy 2 lahy ny finoako dia tsy miova:
- ny fifidianana irery ihany
no hahatafavoka antsika amin'izao krizy izao. Ny safidy hafa toy ny fanesorana an-dRajoelina na andalambe na fifanarahana dia tsy dia fomba tsara
- tsy maintsy ao anatin'ny fiaraha-mitantana ny mpanohitra mba hanakelezana ny riskan'ny halatra amin'ny fifidianana
Azo heverina ho antony ampy hamisavisavàna ny fialàna amin'ny fiaraha-mitantana
ny tetezamita iny "raharaha Lalao Ravalomanana" iny. Tsy hanome tsiny ny olona voatarika ho amin'izany zahay. Nefa ataoko fa tsy manana zo hanao izany isika satria dia ny vahoaka no saziantsika amin'izany. Mila mandefitra isika na dia be aza ny hatezerana ka tsy hijery afa-tsy izay ho an'ny vahoaka.
Antso avo ary no alefa hanamafisana sy hanafaingànana ny fanatanterahana ny tondrozotra mba hahatongavana any amin'ny fifidianana madio sy mangarahara:
 1. ANTSO AVO HO AN'NY ANKOLAFY RAVALOMANANA
Tohizo ny fanoherana sy famakiana bantsilana izay tsy fanajàna ny tondrozotra. Ampiasao izay mba fitaovana eo am-pelatananareo toy ny tsy fantrehana ny filankevitry ny minisitra mba hampisy lanjany ny hetsika ataonareo. Aoka anefa tsy ho azon'ny fakampanahy hiala amin'ny fiaraha-mitantana satria dia izay no andrasan'I Rajoelina hahazoany milaza amin'ny Communautés internationales fa ianareo no sakana. Mahereza na dia betsaka aza ny fanaratsiana sy fanosorampotaka anareo na avy amin'ny mpifanandrina na ny avy amin'ny sasany ao amin'ny ankolafy Ravalomanana ihany aza.
 1. ANTSO AVO HO AN'NY CENIT SY NY FIRENENA MIKAMBANA
Aoka tsy hajanona ny asa satria hoe misy ny fivorian'izy roalahy. Aoka handroso hatrany. Voalohany amin'izany ny tokony hamoahana ny datim-pifidianana amin'ny fotoana efa nomena dia ny fiandohan'ny volana aogositra. Anjaran'izy roalahy ny manaraka.
 1. ANTSO AVO HO AN'NY PRAIMINISITRA SY NY GOVERNEMANTA
Aoka hiroso hatrany. Avoahy amin'ny fomba ofisialy ny kalendrie fanatanterahana ny artikla rehetra ao amin'ny tondrozotra izay nomanin'ny Komity mpanaramaso ny fanatanterahana ny tondrozotra, ary aoka hapetraka amin'ny fomba ofisialy io rafitra lehibe io. Tohizo ny ezaka tsy haharava ny governemantan'ny firaisam-pirenena ka aoka hijoro hanohitra ny fanapahan-kevitra samirery avy amin'ny filohan'ny FAT sy ny manodidina azy.
Tsindriana manokana eto ny tokony handrafetana dieny izao ny lalàna mandrindra ny fanoloana ireo izay hilatsaka hofidina enim-bolana mialoha ny fifidianana. Raha tsy voalamina dieny izao io dia ho lasa olana lehibe hampikatso ny tondrozotra indray.
 1. ANTSO AVO HO AN'NY KOMITY MPANARAMASO NY FANATANTERAHANA NY TONDROZOTRA
Aoka hojerena raha manaraka ny tondrozotra na tsia ny lalàna nolanian'ny parlemanta farany momba ny fifidianana. Aminay manokana dia tsy ara-tondrozotra iny satria tsy eken'ny rehetra.
 1. ANTSO AVO HO AN'NY LANTO RAKOTOMAVO SY HERY RASOAMAROMAKA ARY NY TGV
Asa na diso ny fijeriko fa dia alefako ny antso. Aoka hatanjaka noho ireo mpamporisika amin'ny ratsy
(Ratsirahonana, Resampa) manodidina an'I Rajoelina hianareo tanora ka mba afaka hitarika azy any amin'ny famahàna ny krizy.
 1. ANTSO AVO HO AN'NY PARLEMENTERA
Tsarovy fa tsy olomboafidy ianareo fa olomboatendry. Tsy afaka misandoka ho maro an'isa ianareo amin'izay fandaniana ny lalàna. Ary tsarovy lalandava fa tsy ny eken'ny maro an'isa no mibaiko ny tetezamita fa ny eken'ny rehetra, izany hoe ny marimaritra iraisana.
 1. ANTSO AVO HO AN'NY SADEC SY IREO 11 NANAO SONIA
Aoka mba hasiana fanovàna ny TONDROZOTRA ka ho raisina ho fetra faran'ny Tetezamita ny datin'ny fifdianana (may – jona 2012) izay ho filoham-pirenena havoakan'ny CENIT sy ny firenena mikambana. Ao anatin'izany fanovàna izany dia hapetraka fa raha tsy tanteraka izany dia tsy mahazo mitantana ny tetezamita intsony ireo mpitantana ankehitriny (filoha, PM sy governemanta, CT, CST). Ny komity mpanaramaso ny fanatanterahana ny tondrozotra no manendry ekipa vaovao (PM sy governemanta) hitondra vonjimaika mandra-pahavoafidy ny filohampirenena vaovao izay ho tanterahina ao anatin'ny 3 volana ary ny CENIT no miandraikitra manontolo azy.
    

samedi 21 juillet 2012

Biriky iray fotsiny amin’ny famahana krizy ny fihaoanan-dRavalomanana sy Rajoelina fa aza dia omena lanja be diso tafahoatra!Na inona na inona ny vokatr'io fihaonana io dia tsy misy fiantraikany amin'ny làlana hivoahana amin'ny krizy izany: mitohy ny fanaovana izay hanatanerahana ny tondrozotra hahatongavana amin'ny fifidianana amin'ny 2013 araky ny kalendrie zay havoakan'ny CENIT ny ny firenena mikambana tsy ho ela.
Tsy ny filatsahana na ny tsy filatsahan'izy 2 lahy no mampikatso ny tondrozotra fa ny fodian'I Ravalomanana sy ny voasesy tany rehetra izay voalaza mazava ao anaty tondrozotra. Lalana hamahana io olana io no antony ihaonan'izy 2 lahy ary ao anatin' ny "cadre"-ny fanatanterahana ny tondrozotra izany.
Raha sanatria moa ka mandamoka ny fihaonan'izy 2 lahy, izany hoe mbola misakana ny tsy fanatanterahana ny artikla 20-n'ny tondrozotra Rajoelina dia andraikitry ny Komity mpanaramaso ny fanatanterahana ny tondrozotra tarihin'ny Pastora Peri Rasolondraibe ny mandray ny fepetra miaraka amin'ny SADC. Aoka samy handray ny andraikiny ny ankolafy tsirairay indrindra fa ny ankolafy Rajoelina sy ankolafy Ravalomanana ka tsy ho entin'ny fo mafàna ka hirintona handray fanapahan-kevitra izay handrava ny efa tanteraka amin'ny tondrozotra toy ny fialàna tao amin'ny andrim-panjakan'ny tetezamita na ny fandroahana ankolafy iray tao.
Raha lazaina mivantana dia izao: raha i Ravalomanana no tondroin'ny Komity mpanaramaso ny fanatanterahana ny tondrozotra sy ny Sadc fa vato misakana amin'ny fanatanterahana ny tondrozotra dia antsoina ny ankolafy Ravalomanana mba hanaiky izay ho sazy homen'ny Comunauté internationale an-dRavalomanana. Ary raha Rajoelina kosa no vato misakana dia aoka ny ankolafy Rajoelina handroso tsy misy an-Rajoelina ka hanaiky izay sazy raisin'ny Communauté internationale momba azy. Eto no hahitàna raha tena ny tombotsoa ambonin'ny firenena marina no lolohavin'ireto ankolafy ireto fa tsy ny tombotsoa ambonin'i Ravalomanana na Rajoelina.
Aoka koa ny Praiminisitra hanao ny asany dia ny fiarovana ireo zavabita ireo ka tsy hampihemotra intsony ity fifidianana amin'ny taona 2013 ity. Hiady hatramin'ny farany tsy hivoahan'ny ankolafy avy ao amin'ny andrimpanjakan'ny tetezamita ka tsy hanaiky na fametraha-pialàna na fandroahana. Izay no atom-pisiany voalohany ka raha izay no tsy vitany dia naman'ny manala tena izy.
Ny parlementera dia tokony hanao ao an-tsaina lalandava fa ny fomba tokony ho fiasany dia tsy izay lanin'ny maro an'isa fa izay eken'ny rehetra (izany hoe ny marimaritra iraisana). Eo no ahitàna raha mbola mitàna marina ny fahendrena Malagasy izy ireo. Ekeko fa tsy ho sarotra aminy ny manaiky izany satria fantany fa tsy olomboafidy izireo fa olomboatendry noho izany ny mahamaro an'isa azy ao dia fifanarahana fa tsy taratra velivelin'ny maro an'isa amin'ny Malagasy.
Aoka ireo tomponanadraikitra isantsokajiny ireo hanokana ny herin'ny manontolo amin'ny fanatanterahana ireo andininy samihafa manontolo ao amin'ny tondrozotra.

1) Ny CENIT hanome miaraka amin'ny firenena mikambana ny datin'ny fifidianana

2) Ny Komity mpanaramaso ny fanatanterahana ny tondrozotra miaraka amin'ny biraon'ny SADC eto Madagasikara hanao ny kalendrien'ny fanatanterahana ny andininy tsirairay ao amin'ny tondrozotra hahatongavana amin'izany fifidianana izany amin'ny fotoana voatondro etsy ambony. Tsy maintsy mametraka daty tsy azo ihoarana izy amin'izany. Singanina manokana amin'izany ny fandrindrana ny fanalàna ireo zay kandidà tsy ho ao antin'ny fitondràna tetezamita. Raha tsy ifanarahana dieny izao dia mety ho olana goavana io.

3) Ny governemanta sy ny parlemanta ary ny CENIT manatanteraka na/sy manao ny lalàna mifandrindra amin'io kalendrie io.

Mazotoa sy mahereza

dimanche 4 mars 2012

FFKM: ny an-tratra tsy lavo, dia antsoy koa ny dadaben’ialahy / Aiza ireo nantsoina ho mpanara-maso ny fanatanterahana ny tondrozotra? FFKM, RAIAMANDRENY MIJORO, CNOSC, FINONA


Tsy hiverina intsony amin'ny fizotry ny fanatanterahana ny tondrozotra ny izahay.

Azonao jerena eto ny lahatsoratra efa niresahana betsaka izany http://www.ramarovahoaka.blogspot.com/2012/02/sommet-des-4-appel-aux-4-chefs.html (miala tsiny fa amin'ny teny frantsay). Efa tara kely ihany satria dia efa niampy indray ny dingana vita dia ny fananganana ny CENI-T (mpikarakara ny fifidianana ho avy).

Raha fintinina dia izao: mandroso ny fanatanterahana ny tondrozotra na dia tsy mandeha malaky araky ny nantenanina aza. Safidin-tsika (ary safidy tsara) ny nampifangaroana ireo mpanao politika tsy mitovy hevitra ao anatin'ny antsoina hoe Tetezamita iraisana sy manaja ny marimaritra iraisana mba ho antoka ho antsika hananana fifidianana marina sy mangarahara ary malalaka satria dia mifampiambina ny roa tonta.

Ny tambiny dia misy mifandrirotra ny eo amin'ny samy minisitra ohatra. Ny fanafodin'izany dia tsy ny miverin-dàlana fa manao izay hamerenana haingana ny ara-dalàna amin'ny alalàn'ny fifidianana mba hahazoana mpitondra mitovy hevitra hitondra fanatsaràna eo amin'ny fiainan'ny vahoaka.

Ny olana amin'ny tondrozotra amin'izao fotoana izao dia ny fanaraha-maso ireo mpifaninana, mijery raha manaja tokoa sy manatanteraka izay ao anaty tondro-zotra rizareo.

Raha tsy raharaham-pirenena fa ady baolina dia ny arbitre no tsy eo.

Hany ka mifampiapanga ny andaniny sy ny ankilany. Ary indrindra (henatra be vava eo anoloan'ny tany ama-monina), voatery miantso ny any am-pita (ny vazaha) hitsoka sifflet. Vokany: toa hoatry ny vazaha no mibaiko sy manery amin'ny fanatanterahina ny tondrozotra.

Nefa ny tondrozotra dia milaza mazava (art 28) fa anjaran'ny FFKM, RAIAMANDRENY MIJORO, CNOSC, FINONA ny manaraka sy manaramaso ny fanatanterahana ny tondrozotra. Tsy manefa ny andraikiny rizareo satria nahoana? Miandry torolalàna avy any ivelany indray ve? Sa tsy mahay mifanaraka amin'ny fomba hanatanterahana ny asa?

Raha ny tena marina anie dia rizareo no "Fahefana avon'ny fanajàna ny tondrozotra" (Haute cour de la Feuille de route) na dia tsy voateny aza izay anarana izay ao amin'ny tondrozotra.

Maika dia maika ny tokony hijerena akaiky io rafitra io. Zavatra roa loha ny tokony hataonareo FFKM , RAIAMANDRENY MIJORO, CNOSC, FINONA raha ny hevitray:

1) Miantso fivorian'ny filohan'ny andrim-panjakana 4 (Andry Rajoelina, Omer Beriziky, Mamy Rakotoarivelo, Dolin Rasoloarisoa) hifanaraka amin'ny fomba fiasa

2) Fihaonan-drizareo hanangana amin'ny fomba ofisialy sy ara-dalàna io "Haute Cour de la Feuille de route" io sy handrakitra an-tsoratra ny fomba fiasa.

Voalazan'ny tondrozotra fa ny « Communauté internationale » dia hanohanana amin'ny fanomezana ny hoenti-manatanteraka ny asan-drizareo dia ny « fanaraha-maso ny sy fanarahana ny fanantanterahana ny tondrozotra ».

Aoka re ry FFKM sy ny namany mba tsy hiandry hotolorana lava fa mba mandraisa « initiatives »:

1) Hianareo no tokony ho eo anelanelan'ny birao maharitry ny SADC sy ny mpanao politika fa tsy ho ireto mpanao politika ireto no isak 'izay mihetsika dia hanao rano lava handeha hiresaka mivantana amin'ny birao maharitry ny SADC. Toy ny Haute Cour Constitutionnelle izay mijery raha mifanaraka amin'ny lalampanorenana ny ataon'ny fanjakàna, hianareo no mijery raha manaja ny tondrozotra ny ataon'ny fanjakàna tetezamita.

2) Hianareo no tokony hibedy ny mpanao politika raha tsy manatontosa ny zavatra voarakitry ny tondrozotra ara-potoana rizareo(fotoana izay hifanarahanareo aminy mialoha).

3) Hianareo no tompo-teny farany amin'ny fandikàna ny hevitry ny tondrozotra
raha misy ny fifanolanana amin'ny fahazoana izay lazainy.

Raha izay no tafapetraka dia mino zahay fa handroso haingakaingana kokoa ny fanatanterahana ny tondrozotra
. Izay no làlana efa misy, voasoratra, voasonia ary azo antoka hahatonga antsika any amin'ny famerenana ny ara-dalàna
amin'ny fifidianana izay ho mpitondra. Fa tsy ho ny fiovan-kevitra lava isaky ny tojo fahasahiranana
ka hikaroka isan'andro lalam-baovao hivoahana amin'ny krizy na handrafitra tondrozotra vaovao. Aoka re handroso fa tena efa mby an-koditra ny fahantràna.

Mahereza, mahareta fa manakaiky ny fivoahana amin'ny tonelina 

mercredi 22 février 2012

Sommet des 4 : « Appel aux 4 chefs d’institution pour la poursuite et l’accélération de l’application de la feuille de route »

Malgré (ou grâce, selon) les pressions de partout, le peuple Malagasy trace sa route et avance pas à pas dans la réalisation de la feuille de route pour arriver au seul objectif final de la transition : tenue d'élections crédibles, libres et transparentes.

En effet, à ce jour, nombreuses tâches ont été accomplies ou sont en cours, à savoir :

1. Le Gouvernement d'union nationale est en place

2. Le Congrès de Transition (CT) et le Conseil Supérieur de Transition (CST) sont déjà au travail.

3. Un comité ad hoc pour la mise en application des recommandations de la feuille de route (dont la question d'amnistie) est en place au sein du gouvernement. Le PM a préféré cette structure à un ministre par souci de consensualité et d'inclusivité.

4. La mise en place de l'organe chargé du suivi et du contrôle nationaux de l'application de la Feuille de Route, de l'observation des élections législatives et présidentielles, et de la vigilance au respect du Code d'Éthique et de Bonne Conduite Électorale est en cours comme en témoigne cet appel à la FFKM. En effet, il est prévu par la feuille de route que cette tâche reviendra aux membres de la Société Civile Malgache, dont les Raiamandreny Mijoro, le FFKM, la CNOSC et le FINONA. Effectivement, devant les difficultés de ces entités à s'organiser, il est du devoir du gouvernement de donner le coup de pouce pour mettre en place cette institution très précieuse dans la vérification de la conformité des décisions (loi, ordonnance etc…) à la feuille de route, qui rappelons-le est la règle qui régit la transition (en d'autre terme, la constitution). Cet organe est en quelque sorte la « Haute cour constitutionnelle » de la transition, même s'il n'a ni l'autorité ni la technicité.

5. La mise en place de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ainsi que la révision de ses tâches sont en cours.

6. Le développement et la promulgation d'urgence des instruments juridiques nécessaires afin d'assurer la liberté politique de tous les Citoyens Malgaches est en cours. Dans ce cadre, la loi d'amnistie large pour tous les évènements politiques intervenus entre 2002 et 2009 est récmamée pour le 29/02 par la SADEC.

7. Le retour de tous les citoyens malgaches en exil de rentrer à Madagascar sans conditions, y compris Monsieur Marc Ravalomanana devrait suivre l'adoption de la loi d'amnistie.

8. La libération des prisonniers politiques a déjà commencé et s'accélèrera sûrement après l'adoption de la loi d'amnistie.

9. L'élaboration et mise en œuvre d'un cadre électoral crédible, neutre, transparent et indépendant, fondé sur le respect des droits fondamentaux et des normes internationales a commencé par la révision du Code électoral. Rappelons les autres points à traiter :

 • l'adoption et le respect d'un Code d'Éthique et de Bonne Conduite Électorale
 • l'utilisation du système du bulletin unique
 • l'éducation électorale
 • la révision systématique des listes électorales
 • la mission d'évaluation des besoins électoraux des experts nationaux et internationaux
 • la fixation du calendrier électoral à déterminer conjointement par la CENI et les représentants des Nations Unies
 • la distribution au niveau des 119 districts des données et du matériel des centres informatiques régionaux

Les autres tâches qui devraient être menées par les autorité de la transition sont :

10. Loi sur le fonctionnement, la composition et la compétence de la Cour Électorale Spéciale,

11. Lois sur les Partis Politiques et le Statut de l'Opposition 

12. Loi organisant la démission éventuelle du Président de la Transition, du Premier Ministre de consensus et des Membres du Gouvernement de leurs fonctions 60 jours avant la date du scrutin s'ils sont candidats

15. Loi sur le Statut des Anciens Chefs d'Etat

16. L'organisation de la relation avec le bureau local de la SADEC : est-ce l'exclusivité de ce j'ai appelé la « Haute cour constitutionnelle » de la transition (FFKM, CNOSC, RAR mijoro, Finona) de faire appel à ce bureau en cas de violation ? C'est maintenant mais pas quand on aura des problèmes qu'il faudrait se mettre d'accord sur cette organisation.

Continuons à avancer dans cette voie, en accélérant :

Ce n'est plus le moment de se poser la question, la voie est là : la feuille de route. A nous de travailler ensemble pour la faire aboutir. Toutes les bonnes volontés doivent être orientées, concentrées vers sa réalisation, son amélioration mais en aucun cas sa remise en cause.

Le gouvernement devrait prendre les initiatives pour ne pas être bousculé et soumis sous pression de la part des autres intervenants telles que la communauté internationale, les mouvances ou autres entités politiques et même le peuple.

Pour cela, le comité ad hoc devrait sortir un calendrier global des échéances de ces différentes tâches mais pas uniquement pour telle ou telle tâche et le porter à la connaissance du peuple, car ce dernier a le droit de connaître où l'on va et où en est-t-on.

Si nous n'avons pas ce calendrier, les autres (en l'occurrence la communauté internationale) vont le faire pour nous comme pour la loi d'amnistie, et on va crier après sur notre souveraineté.

Pour lui donner plus de poids et lui apposer la norme « consensuel et inclusif », ce calendrier devrait être co-signé par les 4 chefs d'institutions, et transmis auprès de la communauté internationale :

 • le président de la transition
 • le premier ministre de consensus
 • le président du CT
 • le président du CST

Son ajustement éventuel devrait être validé par eux, ce qui nous protègera de l'unilatéralisme, ce mauvais réflexe dont d'autres ont l'habitude d'adopter.

Allez, courage, patience ! On peut le faire, faisons-le.


 

samedi 18 février 2012

Mahereza, mahareta fa efa an-dalàna ny famerenana ny ara-dalàna…


Aza dia manambany tena isika fa iaraha-mahita fa manomboka mody ventiny ny rano natsakaina, mandroso ny fanatanterahana ny sori-dàlana na dia tsy mandeha haingana araky ny faniriantsika aza. Antananarivo tsy vita indray andro.
Jereo anie ny dingana vita: mijoro ny governemanta, ny CT, ny CST. Mientana ny fo rehefa mahita ireo mpitolona teny amin'ny Magro mipetraka eo @ latabatry ny fivorian'ny Minisitra na ny antenimiera: itsy I Hanta Randriamandranto, niatrika irery ny fiainana fa Rangahy nogadrain-dRajoelina, izaroa i Olga Ramalason, nataon-drizareo hazalambo tao Antsirabe fa tsy azony nohon'ny fiarovan'ny vahoaka, inona ny tsy natao an'i Mamy Rakotoarivelo, iny koa Manadafy noviravirain'ny FIS toy ny jiolahy, i Constant Raveloson nisitri-belona nandritry ny volana maro, Ramatoa Mpisolovava izato misalotra ny lamban'ny Filoha lefitra, i Zafilahy mpanentana ikoizana tao amin'ny Magro koa toy izany  sns.
Eo am-pananganana ny CENI isika izao. Refeso anie ny fandrosoan'ny demokrasia na dia manao zay haminganana izany aza ny FAT: ny mpanao gazety nandà tsy nanaiky hoterena hifidy maimaika zay solontenany, ny administrateurs mifidy ny solontenany malalaka , ny fitsaràna hanao ny azy, ny fiaraha-monim-pirenena sns. Ka isika mpanao politika anateran-kira indray ve no hilaza tsy mahay. Mirosoa isika, ny fidirana amin'io CENI io no ahafahantsika manaramaso ny fifidianana ho avy.
Ohatra hafa ny fijoroan'ny mpitsara tsy hanaiky lembenana amin'ny famonoan'olona nataon'ireo polisy sasantsasany teo ambany mason'ny Minisitry ny filaminana anaty (satria tany Toliary izy tamin'io andro io). Mba velom-panantenana sy faly anakampo ny tena nijery ny vaovao TVPlus omaly mahita an-dRajoelina voatery miara-miasa amin'ny PM amin'ny famahana ny olana. Niova ny feo, tsy sahy mitratrevatreva intsony. Lavitry ny avonavona 2 volana lasa.
Ekena e! Feno ny fahafahampo raha mba efa teo afovoantsika ireo gadra politika afaka sy ny voasesi-tany ka voalohany amin'izany ny filoha Ravalomanana mivady. Aoka haharitra fa izany no iadian'ireo solontenantsika ao amin'ny tetezamita sy ny iadiantsika vahoaka marobe miandry izany.
Aoka tsy ho diso hevitra isika fa tsy ny fialantsika amin'ny tetezamita no hahafaka ny gadra politika sy hatafody ny voasesi-tany. Ny fanohanantsika ny PM Omer Beriziky tsy hanaiky hotsindrian-dRajoelina no hahatongavantsika amin'izany. Efa nandramantsika ny amboletra tamin'ny naha Co-Président an'i Fetison: 2 taona taty aoriana (fa tsy 5 volana akory hoatry ny takian-dRazily amin'I OB) aiza ho aiza isika? Nandramana ny miandry vonona, miandry tondrozotra tonga dia mamaha ny olana tsy mila miady niaraka tamin'ny PM Eugène Mangalaza: maty ankaranany.
Tsy misy vahaolana "miracle" ny krizy, tsy azo atao amboletra koa satria ny ankilany tsy hanaiky. Ny làlana izorantsika amin'izao no làlana mivoaka ny krizy. Mbola mila herimpo be anefa fa ny làlana mbola ho lava mandra-pahatonga any amin'ny fifidianana
hamerenana ny ara-dalàna eto amin'ny firenena. Heveriko fa ny PM no afaka hitarika antsika hankany nohon'ny traikefa ananany momba ny diplomasia sy ny fanohanan'ny Communautés internationales azy.

Mahereza, mahareta, miadia ny ady tsara fandrosoana mankany amin'ny demokrasia fa aza miherikerika intsony.